Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.01.2019 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkurach ofert

Herb Wierzbica - Logo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1. Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Komisja konkursowa powoływana jest na okres obowiązywania Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20191 (tj. do końca 2019 r.). 

Po zakończeniu składania zgłoszeń na członka Komisji konkursowej zostanie sporządzona lista kandydatów, spośród których zostaną wyłonieni członkowie Komisji konkursowej reprezentujący organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – w drodze przewidzianej dla powołania Komisji konkursowej.

W pracach Komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje biorące udział w otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji konkursowej

W skład Komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają łącznie następujące wymagania:

 1. są obywatelami RP;
 2. korzystają z pełni praw publicznych;
 3. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
 4. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej jest:

 1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wierzbica.

Zgłoszenia zawierające: wskazanie podmiotu zgłaszającego (podmioty spośród określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy) oraz wskazanie zgłaszanego kandydata, należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy (pokój nr 18) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w terminie do 01.02.2019 r. (włącznie).

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


 1. Program stanowi załącznik do Uchwały nr II/7/2018 rady Gminy Wierzbica z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
  przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Do góry