Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy?

Mazowsze Serce Polski

Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę” !
Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • Osoby z niepełno sprawnościami,
 • Osoby korzystające z PO PŻ,
 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe),
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:


Włącz swoją szansę

Do góry