Ulica Radomska w Wierzbicy zostanie przebudowana

MZDP

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że w dniu 16.05.2018 r. została podpisana umowa nr 252/MZDW/05/2018/3 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240”
z wykonawcą Budromost-Starachowice Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 30.09.2018 r.

Do góry