Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Wybory 2018

Postanowienie DRD-5242/37/8 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) postanawiam, co następuje:

§ 1. W załączniku do postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczącego podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wierzbica dokonuje się zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 5 w sposób następujący:

dotychczasowy opis: Sołectwo Wierzbica Osiedle, ulice: Ignacego Krasickiego od nr 1 do 8 i od nr 14 do 19.

zastępuje się opisem: Sołectwo Wierzbica Osiedle, ulice: Ignacego Krasickiego od nr 1 do 8 i od nr 14 do 19 oraz nr 27.

§ 2. Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu I
Łukasz Kluska

Do góry