Gmina Wierzbica realizuje projekty unijne dla mieszkańców

UE - flaga

Poniżej opisujemy i prezentujemy projekty unijne dla mieszkańców realizowane na terenie Gminy Wierzbica.

– Chętnie korzystamy z projektów unijnych. A to dlatego, że chociażby projekt „Aktywni zawodowo” pomaga w walce z ubóstwem i wspiera w aktywizacji społeczno-zawodowej osoby wykluczone, jak i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. To dla nas bardzo ważne – mówi Wójt Zdzisław Dulias.

Projekt „Aktywni zawodowo”

Partnerem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest on współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat radomski i szydłowiecki oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób przez objęcie wsparciem w okresie od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, z których co najmniej 23 osoby uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, 17 osób będzie poszukiwało pracy, a 11 osób będzie pracowało po opuszczeniu programu.

Dofinansowanie projektu z UE: 513 590, 50 zł.

Projekt pt. „Od aktywnej integracji do samorealizacji”

Całkowita wartość projektu wynosi 423 800, 00 zł, w tym:
Kwota dofinansowania projektu z UE w wysokości 339 040, 00 zł,
Wkład własny gminy łącznie w wysokości 84 760, 00 zł.
– wkład finansowy – 37 200, 00 zł
– wkład rzeczowy/niepieniężny – 47 560, 00 zł.

Koszt realizacji projektu w roku 2017:
Kwota dofinansowania projektu w wysokości 192 775, 00 zł
Wkład własny gminy w wysokości 42 380, 00 zł

Koszt realizacji projektu w roku 2018:
Kwota dofinansowania projektu w wysokości 231 025, 00 zł
Wkład własny gminy w wysokości 42 380, 00 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Towarzystwem Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru gminy Wierzbica i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób przez objęcie wsparciem w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 30 kobiet i 10 mężczyzn z terenu gminy Wierzbica.

Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie społeczne z powodu więcej niż jednej z przesłanek, zamieszkałe na obszarze Gminy Wierzbica, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Do góry