Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „RAZEM” w Wierzbicy ogłasza przetarg nieograniczony

Przetarg Inny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „RAZEM” w Wierzbicy  26-680 Wierzbica, ul. Wiatraczna 9/24 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji ściany balkonowej  budynku (ocieplenie ściany podłużnej i piwnicznej, wymiana stolarki okiennej powierzchni wspólnych) wraz z pracami towarzyszącymi  przy ul. Wiatracznej 3

—————————————————————————————————————–

Otwarcie przetargu odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „RAZEM” w Wierzbicy przy ul. Wiatracznej 9/24 dnia 11.04.2018 r. o godz. 1730

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „RAZEM” przy ul. Wiatracznej 9/24 oferty w zaklejonej kopercie z napisem

 Remont elewacji ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ul. Wiatracznej w Wierzbicy

 NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 11.04.2018 r. do godz. 1230

Warunki wymagane od Wykonawców określa specyfikacja istotnych warunków zlecenia,

którą prosimy odebrać w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „RAZEM” w Wierzbicy, ul. Wiatraczna 9/24

Opłata za specyfikację wynosi 31,00 zł.(brutto)

Specyfikacje można odebrać osobiście, drogą elektroniczną lub za pomocą poczty, wpłacając wymaganą kwotę na konto Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „RAZEM”  Nr 769 132 000 101 185 996 200 000 10

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 PLN       

Przy wpłacie wadium, w tytule należy wpisać Remont elewacji ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wierzbicy przy ul. Wiatracznej Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.04.2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo umniejszenia zakresu robót w ramach posiadanych środków finansowych. Szczegółowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach pracy Spółdzielni lub telefonicznie pod nr tel. 48-618-21-16, 505-427-255, email: srazem@wp.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „RAZEM” w Wierzbicy

Do góry