Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

Nieruchomość

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 i z 2017 r. poz. 820 i 1509) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

L.p. Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Przestrzennego Gminy

Wierzbica

Wartość nieruchomości Forma sprzedaży Rodzaj zbycia Podstawa sprzedaży
1.

 

 

Ruda Wielka

 

Działka nr 550/6

 

 

RA1S/00018139/7

 

755m³

 

Niezabudowana, ukształtowanie terenu płaskie, kształt nieregularny, dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna i wodociąg Tereny istniejących zespołów zabudowy o niskiej intensywności 21.000,00 zł

+23% VAT

przetarg ustny nieograniczony Własność Uchwała Rady Gminy Wierzbica

XLII/267/2017 z dnia 29.11.2017 r.

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  08.01.2018 roku do dnia 28.01.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w monitorze urzędowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


Treść ogłoszenia – bip.wierzbica.pl

Do góry