Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Azbest 2016

Na terenie Gminy Wierzbica usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Koszt całej inwestycji wyniósł 16.862,05 zł, z czego 6.232,97 zł to wkład gminy, natomiast reszta dofinansowana została przez WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór zdemontowanych płyt i utylizacja azbestu z terenu Gminy Wierzbica, odbyła się w 2017 roku. Ilość zdementowanych płyt – to dokładnie 58.145 Mg.

Tablica WFOŚiGW

Do góry