Obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Radomiu, ul. Lubelska 65, 26-603 Radom w terminie do 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczenia w księgach rejestracji.

Obowiązek został wprowadzony w 2016 roku zmianą ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity z dn. 24.02.2017 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP poz. 546). 

Brak złożenia spisu może skutkować nałożeniem kary administracyjnej, obniżkami dopłat bezpośrednich.

Spis stanu stada bydła, owiec, kóz (wersja edytowalna)

Spis stanu stada świń (wersja edytowalna) 

Obowiązek spisu stada

Do góry