Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Herb Wierzbica - Logo

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.), wybrane zostały oferty złożone przez:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” – 10 000,00 zł;
  2. Młodzieżowy Klub Sportowy „BIELIK” Wierzbica –   7 500,00 zł.

Uwaga! Przed podpisaniem umowy, prosimy o dostarczenie:

  • kopii aktualnego wyciągu z właściwej ewidencji;
  • zaktualizowanego harmonogramu;
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania;
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych zadań.

Wójt Gminy 
/-/ Zdzisław Dulias


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Do góry