Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica

Nieruchomość

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147,2260 i z 2017 r. poz. 820 i 1509) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00020892/0:

 1. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
  cena wywoławcza      44.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium           4.400,00 zł
 2. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
  cena wywoławcza      43.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           4.300,00 zł
 3. działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
  cena wywoławcza      40.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           4.000,00 zł
 4. działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
   cena wywoławcza     47.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium          4.700,00 zł

  oraz na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną położoną w Suliszce stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019275/9:

 5. działka nr 201/1  pow. 0,2100 ha
  cena wywoławcza     59.000,00 zł + VAT 23%               wysokość wadium          5.900,00 zł

 Przedmiotem sprzedaży są działki ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  23.06.2017 r. do  13.07.2017 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 28.09.2017 r. z podaniem numeru działki lub numeru pozycji przetargowej.
  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  • zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 3. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego , lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się 3.10. 2017 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

Wierzbica 2017-08-28

                                                                                    Wójt Gminy Wierzbica                                                                                       
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry