Informacja o wynikach naboru wniosków w ramach działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii (OZE) RPO WM 2014-2020

UE - flaga

Gmina Wierzbica we współpracy partnerskiej z Gminą Przytyk w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 złożyła wniosek pn. „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu”, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej, jednak z powodu braku środków finansowych znalazł się na liście projektów, które nie mogą zostać skierowane do dofinansowania. 

Z uwagi na ustaloną w pierwszym etapie kwotę alokacji dla konkursu w wysokości 42 538 000,00 zł do dofinansowania zostało wybranych tylko 5 projektów z terenu województwa mazowieckiego.

Następnie zwiększono pule środków do kwoty 137 050 385,70 zł, dzięki czemu w drugim etapie dofinansowanie uzyskało kolejnych 10 wniosków partnerskich.

Do góry