Budżet jednogłośnie

W piątek 25 stycznia br. odbyła się sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały, w sprawie:

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

– uchwalenia budżetu gminy na rok 2008;

– uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kulminacyjnym punktem sesji było zatwierdzenie budżetu gminy na rok 2008. Przygotowany i przedłożony projekt otrzymał pozytywną ocenę radnych i został przyjęty jednogłośnie.

Największy udział w dochodach Gminy stanowią subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Profit gminy podniesie również podatek dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych.

Największe bieżące wydatki budżetowe przeznaczone są na cele oświatowo – wychowawczo – edukacyjne, a więc na prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, na dokształcanie nauczycieli, remonty, na dowożenie uczniów do szkół oraz stołówki szkolne. Drugą z kolei najpoważniejszą grupę wydatków w 2008 roku stanowią świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z innych ważniejszych kierunków wydatkowania środków budżetowych należy również wymienić:

– Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– Kultura fizyczna i sport

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet na 2008 rok zawiera realizację szeregu inwestycji, stąd można go określić proinwestycyjnym i prorozwojowym. Do wykonania przewidziane są następujące zadania inwestycyjne:

– budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg z ujęciem wody (Dąbrówka Warszawska – Zalesice)

– opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 744

– dofinansowanie budowy drogi powiatowej w kierunku Mirowa

– budowa drogi gminnej ulica Górna

– przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczków

– wykonanie instalacji co w budynku nr 13

– adaptacja lokalu użytkowego w bloku nr 20 dla potrzeb Posterunku Policji

– przebudowa placu wokół budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy

– remont budynku OSP w Wierzbicy

– wymiana okien i wykonanie elewacji budynku OSP w Łączanach

– zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Polanach

– remont budynku PSP w Rudzie Wielkiej

– budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy

– zakup krzesełka dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń poradni dziecięcej w SP ZOZ Wierzbica

– zamknięcie składowiska odpadów we wsi Rzeczków Kolonia

– przedłużenie oświetlenia przy ulicy Górnej i Leśnej w Wierzbicy

– kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany

– remont stadionu gminnego polegającego na wymianie nawierzchni boiska i bieżni

Aby wszystkie wymienione inwestycje zostały uwieńczone deficyt budżetowy gminy pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek i kredytów, ze środków z funduszy Unii Europejskiej oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Reasumując, można stwierdzić, że uchwalony jednogłośnie budżet jest bardzo realny i proinwestycyjny. W niezbędnym zakresie zabezpiecza realizację podstawowych zadań gminy w 2008 roku.

Do góry