Studium uchwalone

Uchwałą z dnia 28 marca 2008r. Rada Gminy w Wierzbicy uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Wierzbica.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” określa politykę przestrzenną gminy. Jak sama nazwa wskazuje – studium – dokument ten zawiera zarówno diagnozę (uwarunkowania) zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również określa kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki przestrzennej. Stanowi instrument sterowania procesami zagospodarowania przestrzeni dla całego terenu gminy i jego uchwalenie przez rade gminy jest obligatoryjne. Studium jest aktem administracyjnym wewnętrznie obowiązującym, chociaż nie jest aktem prawa miejscowego tj. nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Oznacza to, że nie może stanowić podstawy do wydania decyzji administracyjnych (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Studium zawiera podstawowe ustalenia w zakresie polityki przestrzennej tj. przede wszystkim wskazuje tereny przeznaczone pod zabudowę oraz te tereny, na których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, określa wstępną lokalizację infrastruktury technicznej, w tym dróg o znaczeniu ponadlokalnym, obszary chronione itp. Jedną z funkcji studium, poza określaniem założeń polityki rozwoju przestrzennego gminy, jest jego funkcja promocyjna poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjne.

Do góry