Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica - Logo

a podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku Nr. 2164 ze zmianami) Zamawiający Gmina Wierzbica z siedzibą przy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica , Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Wierzbica

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego urn wyborczych:

  • 2 urny wyborcze dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców.

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzoru urn wyborczych (M.P. Poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie urn wyborczych (M.P. Poz. 398).Zamawiający:

  1. Zleca aby podczas wykonywania urn:

a/ stosować uchwyty o trzech punktach podparcia lub uchwyty, które całą powierzchnia przylegają do boków urny,

b/zagięcie górnych krawędzi boków do do jej wnętrza, co usztywni konstrukcje urny.

  1. Dopuszcza:

a) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wlotowego ( kołnierza), co usztywni konstrukcje wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do glosowania ( otwór wlotowy nie może być węższy niż 1,5cm ),

b) zastosowania do zamknięcia  i blokowania wieka urny :

– mechanizmów odciąganych ( bez możliwości ich  całkowitego wyjęcia ) zamiast zakręcanych , pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej ,

– śrub wkręcanych w nitonakrętki  (bez możliwości całkowitego wyjęcia) zamocowane w ścianach bocznych urny.

  1. Wymaga:

udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 3 lata

Termin realizacji zadania : do dnia  01 sierpnia 2017 roku.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :  100% – cena

Informuję, że  zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania  przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz , który zaoferuje najkorzystniejsza cenę  brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania  ofertowego bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze oferty, bądź o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona  na stronie BIP Zamawiającego.

 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31  maja 2017 roku  godz. 15ºº w siedzibie Zamawiającego :

Urząd Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73,  26-680  Wierzbica, sekretariat pokój nr 17.

Oferta powinna zawierać :

  • imię nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy;
  • własnoręczny podpis wykonawcy, bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.

Osoba do kontaktu z oferentami:

Teresa Marzena  Kosela
tel. 048 618-36-15
e-mail : rada@wierzbica.pl


Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Do góry