Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium budżetowe za zeszły rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 21 kwietnia 2008r. Radni oceniali wykonanie budżetu gminy w 2007 roku. Za przyznaniem absolutorium głosowali wszyscy członkowie Rady Gminy.

W roku 2007 udało się zrealizować większość zamierzeń, znajdujących swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy, najważniejsze z nich to:

– budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych w istniejącej oczyszczalni w Wierzbicy. Punkt zlewni zapewnia szereg możliwości, między innymi: kontroluje przyjęcie ścieków, rejestruje dane dotyczące dostawy, identyfikuje dostawców za pomocą indywidualnych kluczy, umożliwia generowanie raportów za wybrany czas/okres oraz drukuje kwity informacyjne dla każdego przewoźnika po każdym zrzucie ścieków;

– odnowienie klombu na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu, tj. posadzenie ok. 40 sadzonek drzew i krzewów na terenie Osiedla;

– oznakowanie ponad 100 znakami dróg gminnych na terenie całej gminy;

– kontynuacja prac budowlanych w świetlicy we wsi Pomorzany;

– wykonanie odcinka oświetlenia we wsi Ruda Wielka;

– zakup urządzenia ciśnieniowego do oczyszczania kanalizacji;

– dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego;

– równanie nawierzchni na drogach gminnych gruntowych;

– wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przedszkolu w Polanach i Łączanach oraz malowanie pomieszczeń;

– budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach;

– zakup i rozstawienie 5 koszy do segregacji odpadów w miejscach publicznych oraz 20 koszy ulicznych na terenie gminy;

– wymiana hydrantów przeciwpożarowych na ternie gminy;

– zakup pieca c.o. wraz z osprzętem do budynku znajdującego się na stadionie gminnym;

– remont elewacji dachu i malowanie pomieszczeń w OSP w Polanach. Prace te związane były z obchodami 90 – lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach;

– zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zalesicach;

– wymiana kotłów w kotłowni PSP Łączany (zmiana całej technologii grzewczej z węglowej na miałową);

– wymiana części poszycia dachowego na budynku remizy OSP w Wierzbicy;

– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w bloku Nr 31 i Nr 22 oraz dokończenie prac instalacyjnych c.o. w blokach 9, 10, 16, 17 i 19;

– wprowadzenie na terenie gminy kompleksowej gospodarki odpadami (koordynacja zawierania indywidualnych umów z przedstawicielami firm);

– zakup 4 wiat przystankowych, które ustawiono: dwie na ulicy Radomskiej, we wsi Suliszka oraz w Polanach;

– wykonanie progów zwalniających na Osiedlu, które spowodowane było koniecznością ograniczenia prędkości pojazdów oraz poprawieniem bezpieczeństwa dla mieszkańców;

– remont dachu Publicznego Przedszkola w Wierzbicy; – naprawa gminnych dróg asfaltowych na terenie całej gminy;

– przebudowa ciągu pieszego przy Poczcie i Urzędzie Gminy. Prace polegały na demontażu starych płyt chodnikowych oraz krawężników, utwardzeniu i wyrównaniu podłoża. Następnie ułożono nowe krawężniki i wykonano nowy chodnik z kostki brukowej;

– wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w OSP Wierzbica Kolonia;

– zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy socjoterapeutycznej ANCORA w Wierzbicy;

– wykonanie ogrodzenia o długości 383,92 mb w Publicznym Gimnazjum i placu przyległego w Wierzbicy. Ogrodzenie wykonano z zamkniętych profili stalowych, które osadzono na fundamencie betonowym. W roku 2008 na terenie ogrodzonego placu planowane są do wykonania boiska sportowe oraz parking dla autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkoły. Wsparcia finansowego w przeprowadzeniu inwestycji w wysokości 50 000 zł udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

– modernizacja ul. Staszica w Wierzbicy, zakończona w styczniu 2008r. Prace wykonanej inwestycji polegały na rozbiórce starych chodników z płyt betonowych, krawężników, regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych i deszczowych. Zostało odpowiednio przygotowane podłoże, ułożono indywidualne zjazdy do posesji z kostki brukowej a następnie położono nową warstwę betonu asfaltowego. Wsparcia finansowego w przeprowadzeniu inwestycji w wysokości 100 000 zł udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

Do góry