Urząd Gminy w Wierzbicy czynny w dniu 22 kwietnia 2017 (sobota)

Herb Wierzbica - Logo

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy za ekwiwalentnym odpracowaniem.

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446, poz.1579, poz. 1948 oraz z 2017r poz.730) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) zarządza się:
 
§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 22 kwietnia 2017 roku (sobota).
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wierzbica.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias
 

Treść zarządzenia

Do góry