Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Herb Wierzbica - Logo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań:

  1. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną, a dotyczących w szczególności kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica;
  2. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Wierzbica. z obszaru I: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonych zadań w 2017 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017.1817 ze zm.), wybrane zostały oferty złożone przez:

  1. Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy, której zostanie przyznana dotacja w kwocie: 5 000,00 zł (zadanie nr 1).
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudy Wielkiej i Okolic „Nasza Ruda”, któremu zostanie przyznana dotacja w kwocie 5 000,00 zł (zadanie nr 1).
  3. Stowarzyszenie „Gosposie Samosie” w Wierzbicy, któremu zostanie przyznana dotacja w kwocie 5 000,00 zł (zadanie nr 1).

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Treść ogłoszenia

Do góry