Utylizacja azbestu na terenie Gminy Wierzbica

Azbest 2016

Na terenie Gminy Wierzbica usunięte zostały wyroby zawierające azbest. Koszt całej inwestycji wyniósł 14 172 zł, z czego 4 746 zł to wkład gminy, natomiast reszta dofinansowana została przez WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór zdemontowanych płyt i utylizacja azbestu z terenu Gminy Wierzbica, odbyła się w 2016 roku. Ilość zdementowanych płyt – to dokładnie 45.226 Mg.

Do góry