Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica - Logo

Na podst. art. 37 ust.1 usta wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260)  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490)

 1. ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31  o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 30/768 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części    działki nr 2081/4.
  cena wywoławcza   34.521,00 zł          wadium    3.452,00 zł
 2. ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ulicy Janka Krasickiego 27 o pow. 35,5 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali  wraz z takim samym udziałem  we własności   działki nr 2083/3
  cena wywoławcza  39.000,00 zł            wadium    3.900,00 zł      

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie gruntów, który wisiał w siedzibie Urzędu w dniach: 15.09.2016 r do 6.10.2016 r. Pierwszy przetarg  odbył się 4.01.2017 r. drugi przetarg odbył się 27.02. 2017 r. – obydwa zakończone wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 14.04.2017 r.
  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  • zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 1. Złożenie oświadczenia o braku własnego mieszkania.
 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego , lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu .

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli sie od zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się  20.04.2017 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica 2017-03-15

Do góry