Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Herb Wierzbica - Logo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań:

  1. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy.
  2. Wczesna profilaktyka uzależnień.
  3. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych i w środowisku.

z obszaru I: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonych zadań w 2017 r. z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017.1817 ze zm.), wybrana została oferta złożona przez:

Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy, której zostanie przyznana dotacja w kwocie: 30 000,00 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Urząd Gminy w Wierzbicy.
  2. Kopie użytkowe: bip.wierzbica.pl, www.wierzbica.pl.

Treść ogłoszenia

Do góry