Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Herb Wierzbica - Logo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 i 1579 ) oraz art. 206 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje :

 § 1. Uchwała określa :

  1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Wierzbica klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodów klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wierzbica na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Dotychczasowe Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. J.Chrapka w Wierzbicy włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy.
  2. Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w ust.1, jest dzień 1 września 2017 r
  3. Szkoła, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.
  4. Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im.ks.bp. J. Chrapka w Wierzbicy jest dzień 31 sierpnia 2017 roku
  5. Klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. ks. bp. J.Chrapka w Wierzbicy prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy, Wierzbica, ul. Wiatraczna 8.

§ 3. Dotychczasowy Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej z dniem 1 września 2017 roku staje się ośmioletnią Publiczną Szkoła Podstawową w Rudzie Wielkiej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski


Do góry