Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Herb Wierzbica - Logo

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Komisja konkursowa powoływana jest na okres obowiązywania Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017[1] (tj. do końca 2017 r.).

Po zakończeniu składania zgłoszeń na członka Komisji konkursowej zostanie sporządzona lista kandydatów, spośród których zostaną wyłonieni członkowie Komisji konkursowej reprezentujący organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – w drodze przewidzianej dla powołania Komisji konkursowej.

W pracach Komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje biorące udział w otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków Komisji konkursowej

W skład Komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają łącznie następujące wymagania:

  • są obywatelami RP;
  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej jest:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Wierzbica.

Zgłoszenia zawierające: wskazanie podmiotu zgłaszającego (podmioty spośród określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy) oraz wskazanie zgłaszanego kandydata, należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy (pokój nr 18) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w terminie do 21.02.2017 r. (włącznie).

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

  1. Program stanowi załącznik do Uchwały nr XXVIII/181/2016 rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Treść ogłoszenia

Do góry