Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica na podstawie pkt. VII ppkt. 11  ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 31.01.2017 r. (znak: OP.524.2.2017), informuje o odwołaniu w całości otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na następujące zadania:

  1. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną, a dotyczących w szczególności kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica;
  2. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Wierzbica.

Jednocześnie informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Treść informacji

Do góry