Gmina Wierzbica zawarła umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych nr RPMA.04.02.00-14-5328/16-00 o dofinansowanie Projektu „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”

4.2 Znaczek - UE

Gmina Wierzbica w dniu 17 stycznia 2017 roku zawarła umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych nr RPMA.04.02.00-14-5328/16-00 o dofinansowanie Projektu „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Adres strony internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektu-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej.html

Do góry