Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Szanowni mieszkańcy Sołectwa Osiedle

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 31 stycznia br. wydałem Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej w Wierzbicy w Sołectwie Osiedle. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnej ulicy: „Janka Krasickiego” Konsultacje mają zasięg lokalny dla Sołectwa Osiedle i odbywać się będą w okresie od 6 lutego 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Sołectwa Osiedle.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie internetowej www.wierzbica.pl  Forma pisemna polegała będzie na:

  1. wysłaniu na adres Urzędu Gminy w Wierzbicy propozycji zmiany nazwy ulicy,
  2. złożeniu w Urzędzie Gminy w Wierzbicy  (pokój nr 17) propozycji zmiany nazwy ulicy.

Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania e-maila z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: wierzbica@wierzbica.pl

Istotną informacją jest to, że dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmiany nazwy ulicy wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zatem dopuszczalne jest zbieranie podpisów osób uprawnionych do udziału w konsultacjach pod propozycją zmiany nazwy ulicy.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział. O wynikach przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Wierzbica poinformuje:

  1. Radę Gminy – na sesji
  2. Mieszkańców Sołectwa Osiedle

Zapraszam zatem mieszkańców Sołectwa Osiedle do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla w/w. ulicy.

Ankieta konsultacyjna

Do góry