Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii

4.1 Znaczek - UE

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 123 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 106 wniosków, natomiast
17 wniosków uzyskało ocenę negatywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej (punktowej).
Gminy z największą ilością punktów otrzymają dofinansowanie.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że Gmina Wierzbica złożyła wniosek w porozumieniu  z Gminą Przytyk jako liderem Projektu.                                   

Link do strony konkursu: 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

Wykaz kryteriów wyboru projektu – Kryteria formalne

Wykaz kryteriów wyboru projektu – Kryteria merytoryczne ogólne

Do góry