Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.12.2016 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Nieruchomość

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774,1777 i z 2016 r. poz. 65) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą  nieruchomość:

L.p. Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu
i gruntu 

Udział we wspólnych częściach

Forma sprzedaży Rodzaj zbycia Podstawa sprzedaży
1. Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 17/15

2083/12

RA1S/00021339/3

913 m³

Lokal mieszkalny M3

44,10 m²

Tereny zabudowy mieszkaniowej 65.000,00 zł

4410/97920

Bezprzetargowo

na rzecz najemcy

własność   Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od  02.01.2017 roku do dnia 22.01.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w monitorze urzędowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

 

 

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

Do góry