Wójt Gminy Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 27 będącą własnością Gminy Wierzbica

Nieruchomość

Wójt Gminy Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w budynku wspólnoty nr 27  będącą własnością Gminy Wierzbica.

Nr działki Powierzchnia lokalu w m2 Nr  księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie   Wysokość   opłat z tytułu dzierżawy      Termin             płatności    dzierżawy
2083/3 95,22 m2

Przedmiotowy lokal może być wydzierżawiony w całości jak również jest możliwość wydzierżawienia pojedynczych pomieszczeń
o powierzchni użytkowej tj. 9,00 m2 ; 6,15 m2; 38,50 m2, pomieszczenie bez okien

o powierzchni 8,13 m2 ,wraz
z częściami wspólnym tj.  korytarz i łazienka.

KW 20865 Lokal będący przedmiotem  dzierżawy jest położony na parterze budynku wielorodzinnego w Wierzbicy Osiedle  przy ul. J. Krasickiego 27 Handel, usługi.

 

– Stawka za 1m2 powierzchni użytkowej
w zależności od rodzaju prowadzonej działalnościw oparciu o stawki ustalone w uchwale Rady Gminy Wierzbica,-lub  wylicytowanej kwoty od ustalonych stawek w/w uchwały,-podatek
od nieruchomości 18,60 zł., za 1m2 
w stosunku rocznym, opłata za media.
Do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 06.12.2016 roku do dnia  27.12.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej jak również
na stronie internetowej Urzędu.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry