Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych

Nieruchomość

Na podst. art. 37 ust.1 usta wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,1777 z 2016 r. poz. 65)  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490)

  1. ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31  o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 30/768 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części działki nr 2081/4.

cena wywoławcza   53.109,00 zł          wadium    5.310,00 zł

  1. ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy przy ulicy Janka Krasickiego 27 o pow. 35,5 m² wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z takim samym udziałem  we własności   działki nr 2083/3

cena wywoławcza  60.000,00 zł            wadium    6.000,00 zł   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 30.12.2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  • zapoznaniu sie z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  1. Złożenie oświadczenia o braku własnego mieszkania.
  2. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium
  3. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego , lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
  4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli sie od zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się  04.01.2017 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry