Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Banner UE

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzbica (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 5301).

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 86/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, które w dniach od 04 do 05.11.2016 r. zostało rozplakatowane na terenie objętym konsultacjami (tj. na terenie całej Gminy Wierzbica w ilości około 90 szt., tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy).

Konsultacje społeczne były prowadzone:

  • w formie protokołowanych bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji (sporządzono 1 protokół) oraz w formie składania wniosków i uwag w formie pisemnej (wpłynęło 1 pismo);
  • w dniach od 07 do 15.11.2016 r.

Przedmiotem konsultacji był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji, który został wyłożony:

W toku konsultacji społecznych:

  • 1 osoba zgłosiła uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji w formie pisemnej w dniu 07.11.2016 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  • 1 osoba zgłosiła się do siedziby Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 15.11.2016 r. w celu zapoznania się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, nie zgłaszając jednocześnie uwag do jego zapisów.

Uwagi zgłoszone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz sposób ich uwzględnienia zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Lp. Treść uwagi Odniesienie do zapisów projektu Sposób uwzględnienia Uwagi
1 kto jest twórcą (autorem) Lokalnego  Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica? Na stronie tytułowej widnieje Instytut Rozwoju Miast jednakże Programu nie wykonał Instytut lecz określeni Pacownicy  Instytutu Dotyczy zapisów projektu. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie uzupełniony o zespół autorski z ramienia Instytutu Rozwoju Miast.
2 jaki był koszt opracowana  Lokalnego  Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Informacja dostępna na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl.
3 jakie działania zamierza wykonać (przedsięwziąć) Gmina Wierzbica przy współpracy autora Progamu aby otrzymać dofinansowanie na realizację Projektów z RPOWŁ 2014-2020? Na stronach 83 i 84 Programu jako źródło finansowania wskazano RPOWŁ. Zgodnie z obowiąaującą nomenklaturą skrót ten jest przypisany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z zapisami RPOWŁ 2014-2020 wskazane w Programie projekty nie podlegają finansowaniu z tego Programu., Dotyczy zapisów projektu. Zawarte na str. 83 i 84 informacje dot. finansowania projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji w ramach RPO WŁ 2014-2020 są oczywistą omyłką pisarską, która zostanie usunięta w ostatecznej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
4 w jaki sposób Gmina Wierzbica zamierza uzyskać 80% dofinansownie ze środków UE (Unii Europejskiej) przy20% wkładzie własnym na projekty realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe lub Spółdzielnie Mieszkaniową (takie warunki finansowania wskazano w w stosunku do niektórych projektów reazlizowanych w ramach programu rewitalizacji przez Wspólnoty i Spółdzielnię w Lokalnym Progamie Rewitalizacji), Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Projekt programu rewitalizacji nie przesądza o ostatecznym układzie źródeł finansowania wynikających z niego przedsięwzięć, gdyż będą one ustalane każdorazowo przez właściwego wnioskodawcę na etapie analiz finansowych dedykowanych dokumentacji aplikacyjnej.
5 jakimi dowodami (np. Uchwałami Członków Wspólnoty, Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni) dysponuje Gmina, że Wspólnoty i Spółdzielnia są zainteresowane realizacją Programu? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Gmina Wierzbica ogłosiła otwarty nabór na koncepcje projektów rewitalizacyjnych wśród interesariuszy procesu rewitalizacji. W efekcie naboru zostały zadeklarowane przez zewnętrznych interesariuszy łącznie 22 przedsięwzięcia do realizacji na obszarze rewitalizacji w kształcie, który wynika z zapisów projektu programu
i złożonych deklaracji.  Interesariusze zewnętrzni deklarowali udział w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poziomie fiszek projektowych.
6 jakie działania zamierza wykonać (przedsięwziąć) Gmina Wierzbica przy współpracy autora Progamu aby otrzymać dofinansowanie na realizację Projektów z PROW? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Z uwagi na fakt, iż w ramach RPO WM 2014-2020 brak jest możliwości wsparcia modernizacji/rozbudowy sieci wod-kan, przewidziano współfinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach PROW – zgodnie z zasadą komplementarności źródeł finansowania.
7 na jakiej podstawie uznaje się wszystkie Projekty za niedochodowe? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Projekt programu rewitalizacji nie przesądza o ostatecznym uznaniu projektu rewitalizacyjnego za niedochodowy.
8 w ramach jakich działań RPOWM 2014-2020 Wspólnoty Mieszkaniowe i Spóldzielnie Mieszkaniowe moga być beneficjentami? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Działania w ramach, których wymienione podmioty mogą być beneficjentami zostały określone  w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1514/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016 r.
9 jakie jest ryzyko, że  zakładany cel Programu zostanie osianięty? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica nie przewiduje ryzyka osiągnięcia zakładanych celów, tylko ryzyko ich nieosiągnięcia. W tym celu założono w projekcie  właściwy mechanizm monitorowania efektów realizacji procesu rewitalizacji (rozdz. XI. System wdrażania, monitoringu i ewaluacji).
10 czy Zamawiający jest w posiadaniu erraty do Lokalnego Progamu Rewitalizacji? Nie dotyczy zapisów projektu. Nie uwzględniono. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  zostanie skorygowany o uwagi wniesione w trybie konsultacji społecznych projektu dokumentu w związku z czym nie przewiduje się opracowania erraty.
Treść informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – wersja PDF

Do góry