Będzie dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej w Wierzbicy

Marszałek Woj Maz

Wojewoda mazowiecki – Zdzisław Sipiera zatwierdził wstępną listę dróg, których remont może zostać dofinansowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017.

Na liście znajduje się 19 projektów z regionu radomskiego, w tym przebudowa drogi powiatowej nr 3545W – Wierzbica-Polany-Krzyżanowice od km 0+014,60 do km 2+814,30.

Zgodnie z punktem IX. 3 Programu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej, wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Ostateczny dzień wpływu zastrzeżeń to 15 listopada.

Następnie do 30 listopada wojewoda mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Do 31 grudnia ogłoszona zostanie natomiast lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Pełna listę wstępnie zakwalifikowanych wniosków znaleźć można tutaj.

Do góry