Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania

Herb Wierzbica PNG

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy  Wierzbica
z dnia 13.09.2016 r
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania

    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774,1777 i z 2016 r. poz. 65) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następujące  nieruchomości:

L.p. Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia

użytkowa lokalu

Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Wartość lokalu
i gruntu Udział we wspólnych częściach
Forma sprzedaży Rodzaj zbycia Podstawa sprzedaży
1. Wierzbica, ul. Sienkiewicza 31/8

 

2081/4

RA1S/00020376/7

 

 

2105 m³

Lokal mieszkalny M2

 

30 m²

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 53.109,00 zł

 

 

30/768

Ustny przetarg
ograniczony
Użytkowanie wieczyste w gruncie

 

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

2.

Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 27/13

 

2083/3

RA1S/00020865/2
997 m²
lokal mieszkalny

M2

 

35,5 m²

tereny  zabudowy mieszkaniowej 60.000 zł

 

 

355/12933

ustny przetarg ograniczony własność

Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 15.09.2016 roku do dnia 06.10.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek
tel. 486183616

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Do góry