Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Wierzbica

Herb Wierzbica PNG

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy  w dniu 26 sierpnia 2016 roku za ekwiwalentnym odpracowaniem

Na podstawie art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2016r., poz.446/  zarządza się :

  1. Ustalam czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy w dniu 26 sierpnia 2016 roku od godz. 7¹5 do godz. 14ºº . Skrócony czas pracy w tym dniu o 1 godz. i 15 min. zostanie odpracowany :
    • w dniu 5 września 2016 roku od godz. 7.00 do godz. 8.00 tj. 1 godz. i w dniu 12 września 2016 roku od godz. 7.45 do godz. 8.00  tj. 15 minut .
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry