Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Banner UE

Na etapie programowania rewitalizacji konieczne jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych, w których mierniki poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego i przestrzennego są na niskim poziomie, a spośród nich konkretnego obszaru lub obszarów o relatywnie najgorszej sytuacji, tym samym predestynowanych do objęcia kompleksową interwencją w zakresie rewitalizacji.

Dla potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego w Gminie Wierzbica określono listę potencjalnych wskaźników zgodnych z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w sprawie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programach operacyjnych na lata 2014- 2020. Obszary zdegradowane zostały wyznaczone w procesie porównywania wewnątrzgminnego stopnia zróżnicowania poszczególnych wskaźników cząstkowych, określających poziom degradacji.

Dla przestrzennego zobrazowania wyników analizy, gminę podzielono zgodnie ze strukturą jednostek pomocniczych – na sołectwa oraz ulice w miejscowości Wierzbica. Opracowanie dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji objęło więc swym zasięgiem 20 ulic w miejscowości Wierzbica oraz łącznie 18 sołectw na terenie gminy. Dla wydzielonych obszarów pozyskano materiał statystyczny dostępny w zasobach Urzędu Gminy Wierzbica, jak i specjalnie w tym celu wygenerowany przez instytucje zewnętrzne, m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy Posterunek Policji w Wierzbicy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W wyniku tak przeprowadzonej procedury wskazano listę 15-tu wskaźników, które zastosowano dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wskaźniki te obejmują sferę społeczną (poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, przemocy w rodzinie, poziom kapitału społecznego, saldo migracji mieszkańców, poziom zadłużenia z tyt. czynszu w lokalach komunalnych), sferę gospodarczą (stopień przedsiębiorczości, liczbę osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym) oraz sferę techniczno-środowiskową (występowanie wyrobów zawierających azbest, występowanie budynków komunalnych w złym stanie technicznym).

Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów uznane zostaną te sołectwa, które na 15 analizowanych wskaźników spełnią co najmniej warunek jednoczesnego występowania kryzysu:

  • w 4 obszarach z 8 w podsystemie społecznym,
  • w 3 obszarach z 5 w podsystemie gospodarczym,
  • w 1 obszarze w podsystemie środowiskowym,
  • w 1 obszarze w podsystemie

Postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć 1 obszar – sołectwo Wierzbica-Osiedle, który spełnia powyższe kryteria i nosi znamiona obszaru zdegradowanego, tj. charakteryzuje się najwyższą koncentracją negatywnych zjawisk, rozumianą jako występowanie kryzysu w 11 obszarach z 15-tu analizowanych.

W granicach przedmiotowego sołectwa zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, tj. teren, na którym gmina Wierzbica prowadzić będzie działania rewitalizacyjne.

Na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Wyznaczony w postępowaniu badawczym obszar rewitalizacji zajmuje 0,31% powierzchni gminy (29,2 ha z 9 398,0 ha) i zamieszkały jest przez 21,1% mieszkańców Gminy (2098 z 9946).

 Tym samym obszar rewitalizacji Gminy Wierzbica spełnia wskaźniki koncentracji wyznaczone w art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Informacja o wynikach diagnozy społeczno-ekonomicznej gminy Wierzbica oraz o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Do góry