Program Rewitalizacji – Informacja

Banner UE

Gmina Wierzbica realizuje projekt w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technicznana lata 2014-2010 pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji”

Cele projektu:

Wprowadzenie zmian zmierzających do poprawy warunków społecznych, gospodarczych oraz funkcjonalnych w obszarach zdegradowanych.

Planowane efekty:

Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zaplanowane działania w sferach: ekonomicznej, społecznej i materialno-przestrzennej (funkcjonalnej). Planowane działania mają doprowadzić do trwałych zmian jakościowych zdegradowanych obszarów objętych programem rewitalizacji, a tym samym przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Wartość projektu:

45 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

40 000,00 zł

Do góry