Oficjalna informacja dla beneficjentów programu: „dofinansowanie kosztów budowy odnawialnych źródeł energii”

Herb Wierzbica PNG

Gmina Wierzbica przygotowuje wniosek do programu o dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Wierzbica (beneficjentów), którzy przystąpią do projektu.

1. Wniosek jest opracowywany w oparciu o dane wynikające z projektów technicznych instalacji.
2. Projekty techniczne instalacji są opracowywane przez firmę NOVISTA , a koszty ich sporządzenia pokrywane są przez beneficjentów tj. mieszkańców na podstawie umowy zawieranej z firmą NOVISTA.
3. Złożony przez Gminę wniosek będzie podlegał weryfikacji przez jednostkę wdrażająca tj. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
4. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na budowę instalacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Urząd Marszałkowski.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski beneficjent nie otrzyma dofinansowania na budowę instalacji, a koszty sporządzenia projektu technicznego instalacji nie będą zwracane beneficjentowi.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry