Więcej o: Nabór wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Nabór wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Informuje się rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przedszkolnych i uczniów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że wnioski wraz z załącznikami w sprawie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych do Radomia oraz oddziałów specjalnych do Wierzbicy na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sekretariat) do 25 lipca 2018 r. Więcej „Nabór wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

W  związku z zaistniałymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (susza), które  wystąpiły w dniach  od 11 kwietnia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Wierzbica uprzejmie informuję rolników z terenu gminy,  że istnieje możliwość zgłoszenia strat w uprawach rolnych spowodowanych niedoborem wody. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br. Więcej „Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok”

Więcej o: Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300,00zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Więcej „Świadczenie „Dobry Start””

Więcej o: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, obejmujący część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Więcej „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica – Projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu”