Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku”

Więcej o: Zmiana opłat za śmieci od stycznia 2019

Zmiana opłat za śmieci od stycznia 2019

Wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych to  efekt wzrostu kosztów wywozu odpadów w wielu aspektach. Dnia 6 marca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 723), które podniosło stawki opłat za składowanie odpadów, w tym odpadów po przetwarzaniu odpadów komunalnych. Więcej „Zmiana opłat za śmieci od stycznia 2019”