Więcej o: Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Do sprzedaży przeznacza się działkę znajdującą się w terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej „Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony”

Więcej o: Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018

Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy opierając się na badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 07.05.2018  z mieszkania Ruda Wielka ul. Wrzosowa 1 dot. obecności bakterii coli informuje, że woda z ujęcia Ruda Wielka – Kresy nie spełnia wymagań zawartych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nie nadaje się w żaden sposób do spożycia, nawet po przegotowaniu.
Woda nadaje się tylko do sanitariatów.

ZWiK w Wierzbicy podjął natychmiastowe działania mające na celu prowadzenie skutecznej dezyfekcji wody produkowanej z ujęcia Wody w Rudzie Wielkiej.

ZWiK będzie dostarczał wodę do spożycia w butelkach.

Odbiór butelek z wodą na posesji u Państwa Wiśniewskich Ruda Wielka ul.Wrzosowa 1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy udziela informacji pod numerem telefonu 500-050-812. Więcej „Ogłoszenie w sprawie jakości wody pobranej z mieszkania w Rudzie Wielkiej ul. Wrzosowa 1 gm. Wierzbica w dniu 07.05.2018”

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla planu. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”