Więcej o: Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Więcej „Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Szanowni Rolnicy, w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków na terenie gminy Wierzbica poszkodowani rolnicy z terenu gminy mogą składać wnioski o oszacowanie powstałych szkód w  uprawach sadowniczych, zbóż jarych, oraz roślin strączkowych.

Druk wniosku jest dostępny jako załącznik do niniejszej informacji, lub można go pobrać z Urzędu Gminy  pokój nr 21.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja  2017 r. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

W związku z dalszym występowaniem na terytorium RP wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Wierzbica hodujących w swoich gospodarstwach drób o dostosowanie się do zaleceń wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r. Więcej „Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie”