Więcej o: Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.

Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.

Cel szkolenia:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie warunków aplikowania, sposobów realizacji i rozliczania projektów grantowych z uwzględnieniem Procedura oceny
i wyboru projektów grantowych/operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Więcej „Szkolenie pt. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczenia projektów grantowych – 15 luty 2018 r.”

Więcej o: Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” Więcej „Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica”

Więcej o: Warszataty tworzenia projektów

Warszataty tworzenia projektów

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” ogłasza terminy szkoleń skierowanych do pracowników i członków organizacji pozarządowych, osób fizycznych z terenu LGD Wspólny Trakt, pracowników JST, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników ośrodków kultury oraz pracowników bibliotek, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia projektów. Uczestnicy szkolenia muszą pracować lub działać w organizacjach i instytucjach na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, tj. Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Więcej „Warszataty tworzenia projektów”

Więcej o: Program seminarium informacyjnego

Program seminarium informacyjnego

Program seminarium informacyjnego na temat:

  • możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści
  • możliwości samozatrudnienia bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

pt. Koncepcja wdrażania przedsięwzięcia „Są wśród nas” realizowanej przez LGD „Wspólny Trakt” w ramach LSR na lata 2016-2023 Więcej „Program seminarium informacyjnego”

Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016r do godz. 1400 Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016r do godz. 1400 Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczej”

Więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016r do godz. 1400. Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Więcej o: Ankieta do określenia celów rozwojowych Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Ankieta do określenia celów rozwojowych Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

Wspólny TraktSzanowni Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) Wspólny Trakt (gminy: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica) !

LGD Wspólny Trakt opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) obszaru, warunkującą pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Dzięki nim będzie mogła współfinansować projekty organizacji społecznych, firm, samorządów i mieszkańców na rzecz rozwoju społeczności i obszaru LGD.

Aktualnie pracujemy nad określeniem celów rozwojowych. Poniższa lista proponowanych celów oparta jest o diagnozę potencjału, problemów i potrzeb obszaru LGD Wspólny Trakt, będącą wynikiem spotkań w gminach obszaru, ankiet i indywidualnych wywiadów. Uwzględnia także cele PROW i kierunki działań przewidziane do wsparcia w ramach PROW.

Ankieta do określania celów

Ankieta do określania celów – wersja edytowlana